RANKING - CORRIDA FICHASNET

Voltar
Periodo: 15/02/2021 até 21/02/2021
Field Dia Start Torneio Ranking FT's
1365 players 19/02/2021 18:00:00 30K PluS #kk 3 FT's | _Spike_ | 5244860
599 players 21/02/2021 15:00:00 5K Plus #kk 3 FT's | _Spike_ | 5244860
663 players 20/02/2021 22:00:00 20K Battle #kk 3 FT's | _Spike_ | 5244860
372 players 19/02/2021 13:00:00 18K Battle #kk 2 FT's | beyoncelaah | 2337591
313 players 16/02/2021 09:00:00 5K Plus #kk 2 FT's | beyoncelaah | 2337591
456 players 16/02/2021 11:00:00 10K Plus #kk 2 FT's | pichixy | 2713267
393 players 16/02/2021 13:00:00 18K Battle #kk 2 FT's | pichixy | 2713267
1815 players 15/02/2021 19:00:00 100K Battle #kk 2 FT's | CRASYHB | 716363
570 players 15/02/2021 15:00:00 5K Plus #kk 2 FT's | CRASYHB | 716363
1201 players 20/02/2021 17:00:00 30K Plus #kk 2 FT's | PauloMedeiros | 778250
736 players 18/02/2021 22:00:00 3K Plus 2 FT's | PauloMedeiros | 778250
617 players 17/02/2021 15:00:00 15K Plus #kk 2 FT's | 77invicto. | 5288497
623 players 21/02/2021 17:00:00 #C.M 100K CARNIVAL 2 FT's | 77invicto. | 5288497
383 players 17/02/2021 13:00:00 18K Battle #kk 2 FT's | jmlwa | 5413496
840 players 17/02/2021 22:00:00 30K Sonic4 #kk 2 FT's | jmlwa | 5413496
1201 players 20/02/2021 17:00:00 30K Plus #kk 1 FT's | Fiuku | 5442474
293 players 17/02/2021 19:20:00 #C.M 50K CARNIVAL 1 FT's | billgates07 | 5443902
248 players 17/02/2021 20:00:00 300K HighS #kk 1 FT's | PirocaDaCabeça | 5443926
504 players 21/02/2021 22:00:00 10K Freeze #kk 1 FT's | 2 x 1 | 5448911
2153 players 17/02/2021 18:00:00 50K PluS #kk 1 FT's | Baldissarella | 5463475
217 players 18/02/2021 00:00:00 1K Plus 1 FT's | Djowzin | 5454145
2153 players 17/02/2021 18:00:00 50K PluS #kk 1 FT's | bala999999 | 5473722
617 players 17/02/2021 15:00:00 15K Plus #kk 1 FT's | Q9énuts | 5469169
381 players 15/02/2021 13:00:00 15K Battle #kk 1 FT's | arleybores | 5482024
1953 players 17/02/2021 19:00:00 300K Battle #kk 1 FT's | Narnia21 | 5474866
244 players 18/02/2021 20:00:00 200K HighS6 #kk 1 FT's | RatãoPraCarai | 5394347
449 players 15/02/2021 20:00:00 5K Omax 1 FT's | temoreko | 5482660
604 players 16/02/2021 15:00:00 15K Plus #kk 1 FT's | mavrodiy19 | 5393103
279 players 21/02/2021 09:00:00 5K Plus #kk 1 FT's | pp5406935 | 5406935
281 players 20/02/2021 20:00:00 50K Battle #kk 1 FT's | aquichoramizera | 5349779
371 players 19/02/2021 17:00:00 5K Battle #kk 1 FT's | CAPTOFZO | 2342022
465 players 15/02/2021 22:00:00 10K Freeze #kk 1 FT's | VaiFirme! | 5349728
443 players 18/02/2021 15:00:00 4K Plus #kk 1 FT's | Juninho0o | 5487283
1365 players 19/02/2021 18:00:00 30K PluS #kk 1 FT's | AROEIRA1982 | 5257182
337 players 20/02/2021 20:00:00 4K Omax 1 FT's | ферзь | 649727
1225 players 18/02/2021 19:00:00 150K Battle #kk 1 FT's | masc0te | 2738710
403 players 19/02/2021 22:00:00 10K Freeze #kk 1 FT's | Luiz Campa | 5317962
381 players 15/02/2021 13:00:00 15K Battle #kk 1 FT's | contafidida | 5316012
514 players 18/02/2021 17:00:00 8K Battle #kk 1 FT's | NarutoUzumakiii | 5327410
1953 players 17/02/2021 19:00:00 300K Battle #kk 1 FT's | bigfatfatop | 5322982
873 players 15/02/2021 20:00:00 100K Battle6 #kk 1 FT's | TomahawkTV | 5408810
604 players 16/02/2021 15:00:00 15K Plus #kk 1 FT's | Falso messias | 5404542
840 players 17/02/2021 22:00:00 30K Sonic4 #kk 1 FT's | hondaturbo | 5356322
1397 players 20/02/2021 19:00:00 70K Battle #kk 1 FT's | Runei de Novo | 5354796
1130 players 16/02/2021 19:00:00 150K Battle #kk 1 FT's | RomeluLukaku | 5380227
248 players 17/02/2021 20:00:00 300K HighS #kk 1 FT's | ChamaQueElaVem | 5374763
337 players 20/02/2021 20:00:00 4K Omax 1 FT's | S013 ? | 5383566
403 players 19/02/2021 22:00:00 10K Freeze #kk 1 FT's | Catiola2000 | 5498641
456 players 16/02/2021 11:00:00 10K Plus #kk 1 FT's | pp5268860 | 5268860
381 players 15/02/2021 13:00:00 15K Battle #kk 1 FT's | OTToreTTO | 5169934
263 players 17/02/2021 23:00:00 5K Omax 1 FT's | GoodLuckBro | 4350647
309 players 18/02/2021 23:00:00 4K Omax 1 FT's | rita cadilac | 5133632
395 players 21/02/2021 20:00:00 500K HighS #kk 1 FT's | HooolD | 4259622
317 players 18/02/2021 01:00:00 6K Plus #kk 1 FT's | jow-df | 1025106
472 players 16/02/2021 17:00:00 2K Plus 1 FT's | wagner56 | 4121670
335 players 19/02/2021 23:00:00 5K Omax 1 FT's | jAAlinrabei | 4782129
491 players 17/02/2021 17:00:00 8K Battle #kk 1 FT's | blefanaofi | 4115512
201 players 21/02/2021 15:00:00 4K Omax 1 FT's | unbeaten2 | 4683094
1130 players 16/02/2021 19:00:00 150K Battle #kk 1 FT's | vitinho08 | 4032157
859 players 15/02/2021 22:00:00 4K Plus 1 FT's | @leozzitopx | 4605466
294 players 16/02/2021 18:00:00 #C.B 1.5K RUSH 1 FT's | lulubiki | 4027868
217 players 16/02/2021 16:00:00 #C.P 12K PKO 1 FT's | CCFF | 4533370
300 players 21/02/2021 22:00:00 4K Sonic #kk 1 FT's | allyson.27 | 2784209
1815 players 15/02/2021 19:00:00 100K Battle #kk 1 FT's | Fabri7 | 2818806
529 players 17/02/2021 15:00:00 5K Plus #kk 1 FT's | CHAUL33 | 2875653
244 players 18/02/2021 20:00:00 200K HighS6 #kk 1 FT's | ?20 FICHAS | 3682382
877 players 19/02/2021 22:00:00 20K Battle #kk 1 FT's | CALLinTodas | 3574489
650 players 17/02/2021 23:00:00 15K Plus #kk 1 FT's | AArturito | 4014283
379 players 21/02/2021 13:00:00 15K Battle #kk 1 FT's | Garão da massa | 3974781
500 players 21/02/2021 17:00:00 2K Plus 1 FT's | jnorbs10 | 4776212
285 players 17/02/2021 09:00:00 5K Plus #kk 1 FT's | Diet KitKat | 4664484
873 players 15/02/2021 20:00:00 100K Battle6 #kk 1 FT's | Oquequetudisse? | 5094105
259 players 15/02/2021 09:00:00 5K Plus #kk 1 FT's | URZEDA1 | 4786288
423 players 16/02/2021 17:00:00 5K Battle #kk 1 FT's | mextrinhu | 5182090
494 players 20/02/2021 15:00:00 4K Plus #kk 1 FT's | chinelodepai | 5154450
395 players 21/02/2021 20:00:00 500K HighS #kk 1 FT's | pp4473505 | 4473505
319 players 16/02/2021 01:00:00 7K Plus #kk 1 FT's | R_volpato | 1024589
316 players 20/02/2021 13:00:00 15K Battle #kk 1 FT's | manyak01 | 5186400
2099 players 21/02/2021 18:00:00 20K Plus #kk 1 FT's | FABI1986 | 2667205
248 players 17/02/2021 20:00:00 300K HighS #kk 1 FT's | gpaeszz | 2556986
268 players 16/02/2021 23:00:00 5K Omax 1 FT's | DarthVader1301 | 2557577
1193 players 19/02/2021 19:00:00 100K Battle #kk 1 FT's | ricalvesd | 2616331
248 players 17/02/2021 20:00:00 300K HighS #kk 1 FT's | CHINA##1 | 2650987
200 players 19/02/2021 22:30:00 200 Players PKO 1 FT's | leandrorso | 901441
1225 players 18/02/2021 19:00:00 150K Battle #kk 1 FT's | RushB2 | 4957952
371 players 19/02/2021 17:00:00 5K Battle #kk 1 FT's | cedrorr | 2278997
279 players 21/02/2021 09:00:00 5K Plus #kk 1 FT's | pp336699 | 1108391
877 players 19/02/2021 22:00:00 20K Battle #kk 1 FT's | vrinho | 1112829
1130 players 16/02/2021 19:00:00 150K Battle #kk 1 FT's | balusilva | 1142875
650 players 17/02/2021 23:00:00 15K Plus #kk 1 FT's | evrltd | 1364806
313 players 16/02/2021 09:00:00 5K Plus #kk 1 FT's | Babuino244 | 1255839
633 players 15/02/2021 20:00:00 200K HighS #kk 1 FT's | epiphany97 | 1930188
411 players 19/02/2021 01:00:00 7K Plus #kk 1 FT's | Fernando Paiva | 1489590
210 players 18/02/2021 21:00:00 40K OmaX 1 FT's | rafapppoker | 1982672
2570 players 21/02/2021 19:00:00 100K Battle #kk 1 FT's | AC.GIGLIO | 1955138
468 players 21/02/2021 21:00:00 15K Omax 1 FT's | Maquineta | 2148719
335 players 19/02/2021 23:00:00 5K Omax 1 FT's | floquinhoo | 2116149